Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu dokonał wyboru oferty na transport osobowy

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych na usługę w zakresie wynajęcia busa/autokaru wraz z kierowcą w celu wyjazdów zagranicznych oraz transportu lokalnego na terenie Kaliningradu na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku. w ramach projektów realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Priorytet: 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Działanie: 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
Tytuł projektów:
1. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną”
2. „Rozwój nowoczesnych zespołów wyjazdowych poprzez modernizację infrastruktury, rozszerzenie systemów wparcie decyzji i zwiększenie korzyści medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2017-2013.
dokonał w dniu 26.03.2013r. wyboru wg kryterium cena 100 % jako oferty najkorzystniejszej ofertę złożoną przez Wykonawcę:
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
W ELBLĄGU Spółka z. o. o.
Al. Grunwaldzka 61
83-300 Elbląg,

Wartość oferty netto: 15.436,40,-zł

Przetarg dostępny pod linkiem: http://szpital.elblag.pl/szcms/index.php?article=774