O Programie

OŚWIADCZENIE O PROGRAMIE
Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 ma na celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami. W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane przez UE.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ LITWA – POLSKA – ROSJA

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 jest realizowany w perspektywie finansowej 2007-2013. Powstał w wyniku wspólnego działania wszystkich krajów uczestniczących w Programie.
OBSZAR KWALIFIKOWANY
Obszar Programu obejmuje następujące jednostki NUTS III:

  • Litwa: okręgi Kłajpedy, Mariampola i Taurogów i jako przyległe: okręgi Olity, Kowna, Telszy i Szawli.
  • Rosja: Obwód Kaliningradzki
  • Polska: podregiony: Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdański, Elbląski, Olsztyński, Ełcki, Białostocko-suwalski i jako przyległe: Słupski, Bydgoski, Toruńsko-włocławski, Łomżyński, Ciechanowsko-płocki, Ostrołęcko-siedlecki należące do pięciu polskich województw (NUTSII): pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego.

mapa_pol

Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych, miedzy innymi:

  • wzmocnienie kontaktów między Polską, Litwą i Rosją poprzez intensyfikację współpracy dwustronnej i trójstronnej,
  • stymulowanie rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru transgranicznego,
  • wzrost jakości życia mieszkańców.

Cel Programu realizowany będzie poprzez niekomercyjne projekty w ramach następujących priorytetów i działań:
Priorytet 1. Przyczynianie się do rozwiązywania wspólnych problemów i wyzwań
Działanie 1.1. Zrównoważone wykorzystanie środowiska
Działanie 1.2. Poprawa dostępności
Priorytet 2. Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego
Działanie 2.1. Rozwój turystyki
Działanie 2.2. Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych, rządzenia i szans edukacyjnych
Działanie 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy
Działanie 2.4 Wspólne planowanie przestrzenne i społeczno-ekonomiczne